Series 4
PHYSICS. CHEMISTRY

Volume 3(61), Issue 1, 2016

Contents Pages
PHYSICS
1 Polarization of neutrons by the magnetic mirrors
Kyaw Zaw Lin, Syromyatnikov V. G.
4-23
2 Small transverse oscillations of composite strings in Hill approximation
Kravchuk A. S., Kravchuk A. I., Tarasyuk I. A.
24-38
3 Deep potential hole problem in relativistic quantum mechanics
Golovin A. V., Lagodinski V. M.
39-52
4 Nonlinear dynamics in the process of detonation synthesis of nanocarbon
Bogevolnov V. B., Bozhevolnov Ju. V., Yafyasov A. M., Arhipov M. S.
53-58
5 On some improvements of nuclear magnetic resonance in the Earth’s magnetic field registration
Kupriyanov P. A., Dmitriev K. A., Chizhik A. V.
59-69
6 Investigation of new contrast complexes for high-field MRI of ischemic stroke
Muravyeva M. S., Kluev E. A., Katkova M. A., Mukhina I. V.
70-75
7 Diffusion weighted NMR imaging at very low magnetic field
Ievleva S. V., Luzhetckaia N. V., Tyutyukin K. V., Frolov V. V.
76-81
8 Multivoxel magnetic resonance spectroscopy in the examination of patients with cognitive disorders
Khomenko Iu. G., Bogdan A. A., Kataeva G. V., Chernysheva E. M.
82-89
CHEMISTRY
9 Synthesis of indoles via reactions of nucleophiles with nitroarenes
Makosza M.
90-99
10 Synthesis of isoquinolines, spiropyrrolines, polyhydroindolines, neospiranes, and pyrroloacridines via the Ritter reaction
Shklyaev Yu. V., Rozhkova Yu. S., Vshivkova T. S., Stryapunina O. G., Smolyak A. A., Perevoshchikova A. N., Morozov V. V.
100-119
11 Microwave synthesis of lanthanum chromite
Shilovskikh V. V., Kachanov P. V., Sukhodolov N. G.
120-124
12 Langmuir—Blodgett films containing polyoxometalate based on molybdenum and vanadium
Shvets A. A., Khripoun V. D., Sukhodolov N. G.
125-130
13 Formation of 3,4-dichloro-1,2,5-oxadiazol-2-oxide at nitrosation of dichloromethane
Kornilova T. A., Ukolov A. I., Kostikov R. R., Zenkevich I. G.
131-134