-

34, 2, 2018

:
1
. ., . .
176-216
2
. ., . .
217-240
3
. ., . .
241-266
,
4 A circular economy perspective on sustainable supply chain management: an updated survey
Pishchulov G. V., Richter K. K., Pakhomova N. V., Tsenzharik M. K.
267-297
5 :
. .
298-316
6 -
. .
317-342